Intern Klachtenreglement

U en uw kind staan centraal
Onderstaand leest u hoe geven we dat vormgeven.
Dat doen we door regelmatig te vragen hoe de opvang goed aansluit op uw wensen en door u te betrekken bij wat er gebeurt. Samen met u geven we de zorg en opvoeding van uw kind zo goed mogelijk vorm. Naast de individuele aandacht voor uw wensen, organiseren wij ouderbijeenkomsten voor de gemeenschappelijke thema’s en is er op de meeste locaties een oudercommissie actief.

  • Bent u ontevreden of gebeurt er iets waar u het niet mee eens bent, dan
    horen wij het graag.

Wij gaan als volgt met uw klachten om

* Vanzelfsprekend praat u eerst met de mentor van uw kind over het probleem en met de houder van de locatie van uw kind.
* Uw klacht wordt zorgvuldig in behandeling genomen. De houder houdt u op de hoogte van de voortgang van de klacht.
* De klacht, rekening houdende met de aard ervan, wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken na indiening bij de houder afgehandeld;
* De houder informeert de ouder schriftelijk een met redenen omkleed oordeel op de klacht en er wordt in het oordeel een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen zijn gerealiseerd.

Hoe dient u een klacht in
U kunt op twee manieren schriftelijk uw klacht indienen:
1. Per e-mail naar: kinderopvangesther@outlook.com
2. Per brief naar: Kinderopvang Esther, Ald Duerswald 2, 9241WN Wijnjewoude
3. Formulier F 345 Klachtenformulier invullen

Voor de behandeling van uw klacht hebben wij de volgende gegevens van
u nodig:
• Uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)
• De naam van uw kind (voor- en achternaam)
• De naam van de groep/opvang van uw kind
• De datum van het voorval waarover uw klacht gaat.
• Gegevens over de persoon of datgene waarover de klacht gaat.
• Een beschrijving van de klacht.
• U kunt ook aangeven wat u wilt dat wij als kinderopvangorganisatie doen naar aanleiding van uw klacht.

Contact houden
Wij nemen zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw klacht telefonisch of schriftelijk contact met u op. U krijgt dan:
• Een ontvangstbevestiging van uw klacht.
• Uitsluitsel of uw klacht volledig is en qua strekking onder het klachtenreglement valt en op
basis daarvan in behandeling kan worden genomen.
• Uitleg over de procedure van afhandeling van uw klacht

Afhandeling
Wij streven er naar om binnen drie tot maximaal 6 weken na ontvangst schriftelijk op uw klacht te reageren, tenzij wij in de procedure iets anders met u hebben afgesproken. In het antwoord staat onder andere:
• Een samenvatting van uw klacht
• De bevindingen uit het onderzoek naar uw klacht
• De conclusies van de organisatie over uw klacht
• Eventuele maatregelen n.a.v. uw klacht
Als wij meer dan zes weken nodig hebben om schriftelijk op uw klacht te reageren, kunnen wij de termijn verlengen. U hoort binnen zes weken
na ontvangst van uw klacht of wij extra tijd nodig hebben.

Externe klachtafhandeling
Indien u met de houder niet goed uitkomt, kunt u voor informatie, advies of bemiddeling terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang via
www.klachtenloket-kinderopvang.nl-ouders

Bescherming persoonsgegevens
Wij leggen persoonsgegevens vast in dossiers. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Daarom hebben wij een privacyreglement waarin de toepassing van de WBP is geregeld, waaronder het recht op inzage en correctie.

© Casa4 2023 Intern klachtenreglement 2